Randenbeheer

 

Met de aanleg van een bufferstrook met gras tussen wei- of bouwland en de sloot zorgt een agrarische ondernemer voor schoner water, meer biodiversiteit en een goed imago

Uit die positieve ervaring kan het project Langs de Linge putten. Voor uw inspanning, ontvangt u een goede kostendekkende vergoeding.

voor de landbouw. In de provincie Brabant is al ruim 7 jaar ervaring opgedaan met actief randenbeheer, kijk op www.randenbeheerbrabant.nl voor meer informatie.
 

  

Regeling Bufferzone:  
≈ Een strook van 4 meter breed, ingezaaid met gras;
≈ Op de strook geen bemesting;
≈ Geen onkruidbestrijding op de strook, zo nodig met een licentie alleen pleksgewijs;
≈ Eerste twee jaar meer dan twee keer maaien en afvoeren, vanaf het derde jaar
   maximaal twee keer per jaar maaien  en afvoeren;

≈ Slootmaaisel en bagger worden bij voorkeur afgevoerd uit de bufferstrook.
   (in overleg);

≈ Bij grasland mag de bufferzone worden beweid. De vergoeding is € 0,35 per
   strekkende meter;

≈ Bij maïs- en bouwland is de vergoeding € 0,70 per strekkende meter.

 

 

De ervaring uit Brabant leert dat  
de bufferstrook op grasland geen extra werk kost;
ploegen, bemesten, zaaien, onkruidbeheersing en hakselen gaat sneller op
   maïsland door de bufferstrook;

opbrengstderving meevalt omdat de randen vaak toch al minder opbrengen;
gras wel gebruikt mag worden als voer;
de agrarische functie behouden blijft, dus geen gevolgen heeft voor toeslagrechten
   en mestwetgeving;

de inspanning gewaardeerd wordt door de samenleving;
door goed overleg en samenwerking er oplossingen voor praktische problemen    worden gevonden.
≈ Kijk ook op de website van Noord Brabant:  www.randenbeheerbrabant.nl   

Voorwaarden voor een actief randenbeheer

- De looptijd van de overeenkomst is vier jaar (2010 t/m 2013)
- De rand is gelegen langs oppervlaktewater, zijnde een watervoerende sloot.
  Droge sloten zoals omschreven in het lozingenbesluit Wvo Open Teelt en Veehouderij zijn uitgesloten van deelname. Deelname is tevens mogelijk langs watergangen waarbij een schouwpad van maximaal anderhalve meter aanwezig is, welke in eigendom is van het waterschap.
- De rand is vier meter breed, gerekend vanaf de insteek van de watergang, danwel de eigendomsgrens met het schouwpad van het waterschap  (van maximaal anderhalve meter).
- De breedte van de strook wordt gemeten vanuit de boveninsteek van de desbetreffende waterloop, danwel vanaf de eigendomsgrens met het waterschap in het geval er een schouwpad van maximaal anderhalve meter aanwezig is.
- De rand is gelegen op landbouwgrond, zijnde een agrarisch graslandperceel, danwel een agrarisch bouwlandperceel, waarop neerwaarts bespoten gewassen worden geteeld. Dit zijn de gewassen als bedoeld in artikel 13, lid 4 en 6 van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (deelname met percelen waarop fruitbomen of laanbomen staan is niet mogelijk).
- Deelname met bufferstroken op primaire waterkeringen en met percelen waarlangs een mestvrije zone van vijf meterverplicht is, is niet toegestaan.
- Deelname met kavelpaden, permanente koepaden en kopakkers is niet toegestaan.
- Aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 maart 2012.
- Deelname aan de regeling is slechts mogelijk indien de totale lengte van de bufferstro(o)k(en) waarmee aan de regeling wordt deelgenomen minimaal vijftig meter en maximaal vijfentwintigduizend strekkende meters bedraagt.
- Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag zal worden meegedeeld of afgeweken zal worden van de ingediende aanvraag. Afwijkingen kunnen plaatsvinden m.b.t. de lengte van het beheersobject, aanwezigheid van een watervoerende sloot langs het beheersobject en dergelijke.
- De beoordeling in hoeverre een sloot watervoerend is, geschiedt in het jaar dat  een aanvraag wordt ingediend.
- Indien een sloot gedurende de looptijd niet meer als watervoerend is aan te  merken verliest de projectdeelnemer het recht op subsidie voor wat betreft de  betreffende bufferstrook met ingang van het jaar waarop geconstateerd is dat  de sloot niet meer als watervoerend is aan te merken.
- Stapeling met andere regelingen waarbij door de betreffende instantie beperkingen worden opgelegd met betrekking tot bemesten en/of chemisch bestrijden van de rand is niet toegestaan.
- Behandeling en honorering van de ingediende aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betreffende aanvragen (datum en volgnummer van poststukstempel).
- Tussentijdse beëindiging is slechts mogelijk indien redelijkerwijs niet aan de verplichtingen uit de regeling Actief Randenbeheer Langs de Linge kan worden voldaan. U dient dit zo spoedig mogelijk te melden aan het waterschap.
- Het waterschap kan een uitgekeerde vergoeding terugvorderen als niet aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden wordt voldaan.
- Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het inzetten van bufferstroken.
- Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats per kalenderjaar in de maand januari volgend op het kalenderjaar.