Natura 2000 Rijntakken


De Europese landen van de EU hebben met elkaar afgesproken om het natuurlijk erfgoed van Europa te beschermen. Dat betekent dat leefgebieden voor bepaalde planten en dieren in stand worden gehouden. Dit zijn de zogeheten Natura 2000-gebieden. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijst de Natura 2000-gebieden in Nederland aan. Het gaat om 162 gebieden, waarvan er 19 in Gelderland liggen.

Beheerplannen
Voor ieder Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan beschrijft de huidige situatie van het gebied, geeft een visie op de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn, beschrijft concrete maatregelen voor een periode van zes jaar en biedt het kader voor de vergunningverlening. De provincie Gelderland neemt het voortouw voor de opstelling van de plannen voor: Rijntakken, Landgoederen Brummen, Arkemheen, Achterhoek en de Veluwe. Langs de Rijntakken liggen vijf gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat betekent dat leefgebieden voor bepaalde planten- en diersoorten in stand kunnen worden gehouden. Door de economische vooruitgang van de laatste honderd jaar zijn namelijk veel soorten verdwenen. De vijf Natura 2000-gebieden van de Rijntakken zijn: Gelderse Poort, Uiterwaarden van de IJssel, Uiterwaarden van de Nederrijn, Uiterwaarden van de Waal en Loevestein. Na de splitsing van de Rijn in de Gelderse Poort hebben de riviertakken elk een eigen karakter, variërend van de brede Waal met veel water en bedrijvigheid tot de verstilde IJssel.

Samen met het gebied
De provincie Gelderland wil het bijzondere landschap langs de Rijntakken behouden. De provincies Gelderland, Utrecht, Overijssel en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Rijkswaterstaat stellen de beheerplannen van de Rijntakken vast. De begeleidingsgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van vele partijen, heeft een belangrijke adviserende rol bij het opstellen van deze beheerplannen. Zij brengen specifieke gebiedskennis in en adviseren over de uitvoering van de beheerplannen. Daarnaast is er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van belangengroepen en uitvoerende partijen die regelmatig reageert op tussenproducten en het eindproduct. Via onder meer informatiebijeenkomsten en deze website houdt de provincie Gelderland de grondeigenaren en gebruikers en andere belangstellenden op de hoogte van het beheerplanproces.

Bijzonder landschap
Het landschap langs de rivieren biedt ruimte aan planten die bijna verdwenen waren, maar ook aan ganzen die komen overwinteren en aan moerasvogels die er een ongestoord leefgebied vinden. Op plekken waar het water minder hard stroomt komt weer ruimte voor ‘ooibossen’, zodat er straks weer plek is voor zwarte ooievaars en wielewalen.

Planning
November/december 2009: Informatieavonden voor de agrarische sector en voor belangstellenden. September 2010: De minister wijst de gebieden langs de Rijntakken aan als Natura 2000-gebied. Op dat moment start ook de formele inspraakperiode over het beheerplan.
 

Informatieavonden november/december 2009